Usluge Agencije Prvi korak

Usluge Agencije su:

a) Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSP, udruženjima kao i jedinicama lokalne samouprave u vezi sa:

1) start up, odnosno svim neophodnim informacijama vezanim za započinjanje poslovanja;
2) dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim) za MSP;
3) pravnim propisima i obavezama MSP, porezima i taksama, kao i obaveznim formularima;
4) udruživanjem MSP – formiranje i rad udruženja i NVO;
5) standardima kvaliteta;
6) mogućnostima stvaranja poslovnih partnerstava;
7) informacijama o specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
8) informacijama o poslovnim i inovativnim inkubatorima;
9) drugim informacijama od značaja za poslovanje sektora MSP;
10) relevantnim programima i projektima u kojima učestvuju ;
11) nacionalnim propisima, strateškim dokumentima i dokumentima EU od značaja za regionalni razvoj;
12) dostupnim domaćim i međunarodnim programima, projektima i izvorima finansiranja iz oblasti regionalnog razvoja;
13) događajima na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou od značaja za regionalni razvoj (konferencije, seminari, okrugli stolovi, i sl.);
14) aktivnim i potencijalnim investitorima u regionu;
15) potrebama koje iskažu aktivni i potencijalni investitori u regionu;
16) primjerima dobre prakse domaćih i EU projekata iz oblasti regionalnog razvoja i drugim informacijama od značaja za regionalni razvoj.

b) Obuke koje Agencija „PRVI KORAK" pruža postojećim i potencijalnim MSP, udruženjima, jedinicama lokalne samouprave su:

1) kako započeti sopstveni biznis – start up paket;
2) priprema biznis plana i poslovanje sa bankama;
3) standardi kvaliteta i eko standardi ;
4) finansijsko upravljanje;
5)upravljanje projektnim ciklusom;
6) elementi planske i projektno tehničke dokumentacije u skladu sa nacionalnim i EU zahtevima i standardima.

c) Savjetodavne usluge koje pruža Agencija „PRVI KORAK" su:

1) podrška za pripremu prijava za kredite MSP
2) podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške MSP
3) podrška osnivanju i razvoju udruženja građana i NVO
4) podrška pripremi i sprovođenju regionalnih razvojnih strategija;
5) podrška osnivačima u svim fazama projektnog ciklusa.

d) Agencija „PRVI KORAK" učestvuje u promotivnim aktivnostima koje se odnose kako na promociju preduzetništva i različitih programa podrške, tako i na promociju regiona:

1) podrška osnivačima pri organizaciji i/ili učešću na domaćim i inostranim promotivnim događajima od značaja za regionalni razvoj (sajmovima, konferencijama, lokalnim događajima);
2) izdavanje publikacija o poslovanju, investicionim potencijalima i poslovnom ambijentu u regionu.

Projekti

Projekti

 

 

u izradi .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiranje

Općina Konjic je na Općinskom Vijeću usvojila strateške ciljeve razvoja Općine Konjic za period 2008-2017. Strateški pravci razvoja Općine Konjic za naredni period su:

1) Turizam
2) Poljoprivreda
3) Energetski sektor
4) Metaloprerađivačka i drvnoprerađivačka industrija

Kada govorimo o turizmu potrebno je istaći da Općina Konjic posjeduje izuzetne prirodne resurse kao što su:

• Boračko jezero (prirodno glečersko jezero)
Mogućnosti izgradnje hotela, motela, bungalova, kampova, i drugih objekata turističkog sadržaja definsanih regulacionim planom Boračkog jezera

• Rijeka Neretva sa pritokom Rakitnicom gdje se nalazi jedan od najljepših kanjona u Europi i selom Lukomirom koji čine jedan prirodni park pogodan za razvoj eko-ruralnog turizma, sportskog i adrenalinskog turizma (rafting, paraglajding, biciklizam, triatlon, itd.)

• Planinski masiv Prenj za razvoj zimskog turizma uz izgradnju odgovarajuće infrastrukture kao što je žičara, hoteli, ski staze, i drugi prateći sadržaji vezan za zimski turizam.

• Jablaničko jezero također kao i Boračko na osnovu definisanog regulacionog plana koji predviđa između ostalog formiranje određenih građevinskih površina u sadašnjim plitkim zonama Jablaničkog jezera za izgradnju kamp naselja, hotela, motela.

• Ruralna područja koja omogućavaju razvoj seoskog turizma sa svim sadržajima koji se odnose na eko-proizvode, boravak u prirodi i ostale pogodnosti za turiste.

Poljoprivreda

Općina Konjic je uglavnom brdsko-planinsko područje sa prosječnom nadmorskom visinom od preko 700 m, a sa svojom ekološki veoma čistom površinom od 1310 km2 pružaju se velike mogućnosti ulaganja u stočarstvo, preradu mesa i mesnih proizvoda, mlijekarstvo, u proizvodnju zdrave hrane, prikupljanje šumskih plodova: borovnica, brusnica, gljiva, i ljekobilja.

Iz oblasti poljoprivrede postoje ogromne mogućnosti s obzirom na riješenu infrastrukturu (vodosnadbijevanje, električna energija, internet) za uzgoj bobičastog voća (maline, kupine, američka borovnica) i pčelarstvo.

Energetski sektor

Općina je izuzetno bogata vodnim resursima (prema zvaničnim podacima Općina Konjic ima više izvorske vode već Israel), pored rijeke Neretve ima i veliki broj pritoka i izvora, te na taj način se omogućuje investiranje u izgradnju znatnog broja MHE (minihidroelektrane), iskorištenje hidropotencijala gornjeg toka rijeke Neretve iznad Glavatičeva sa mogućnošću investiranja izgradnje velikih hidroelektrana.

S obzirom da se radi o veoma pitkoj i kvalitetnoj vodi sa mnogobrojnim izvorima postoje velike mogućnosti za izgradnju postrojenja za pakovanje pitke vode. Također, na području Općine Konjic postoje prirodne pogodnosti za investiranje u izgradnju vjetroelektrana i solarne energije.

Metaloprerađivačka i drvnoprerađivačka industrija

Unazad 50 godina Konjic intenzivno ulaže u razvoj metaloprerađivačke industrije, koja je bila nosilac razvoja općine iz čega je proistekla privredna zona UNIS Konjic sa raznovrsnim proizvodima (namjenska proizvodnja, proizvodnja vijaka, proizvodnja štancovanih dijelova, proizvodnja valjkastih ležajeva, proizvodnja alata i galvanska zaštita) sa plasmanom na tržišta Europske Unije i SAD-a.

Na ovom planu, su poželjni investitori za investiranje u eventualno nove proizvode, proširenje postojećih kapaciteta, saradnja sa proizvođačima iz Konjica i drugi vid saradnja u smislu unapređenja ove grane privrede.

Općina Konjic je izuzetno bogata šumskim površinama (50% površine općine je prekriveno šumama u kojima su zastupljene sljedeće vrte drveta: bukva, hrast , jela, smrća, bijeli bor i tisa) što predstavlja osnovu za razvoj drvnoprerađivačke industrije.

Konjic je prepoznatljivim u cijelom svijetu po zanatu drvorezbarenja sa tendencijom proširenja postojećih kapaciteta.
U pripremi je brošura u kojoj će se detaljnije definisati svi aspekti mogućeg investiranja na području općine Konjic i koja će sadržati sveobuhvatne informacije i to:

• Dostupna radna snaga
• Informacije o sektorima u koje se najviše ulagalo u proteklih 10 godina
• Troškovi poslovanja u općini Konjic
• Informacije o ostvarenim direktnim investicijama
• Vodič za dobijanje građevinskih dozvola
• Vodič za uvođenje komunalne infrastrukture
• Nekretnine
• Kultura, sport i rekreacija

Javni pozivi

coope cr          gizlogo-rgb-700

 

     video-360     video konjic                  

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija