Konkurs Raiffeisen banke za dodjelu sponzorstava i donacija

24 Jun 2015
2129 times

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija „BANKA VAŠIH IDEJA" u 2015. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedećih navedenih područja:

1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarno djelovanje
4. Sport
5. Okoliš


Tekst konkursa donosimo ispod u cijelosti, a više o pozivu možete pročitati putem linka: https://www.raiffeisenbank.ba/bhs/menu/view/448


Naziv

BANKA VAŠIH IDEJA

Vrijeme trajanja

01.06-10.07.2015. godine


Sve prijave na Konkurs mogu se podnijeti najkasnije do 10.07.2015. godine do 16 sati na način kako je to definirano ovim pravilima u dijelu „Način prijave projekata"


Uslovi učešća


• Učesnici konkursa mogu biti samo pravna lica (udruženja, savezi, klubovi, javne ustanove i druge vrste institucija/organizacija), s registriranim sjedištem u Bosni i Hercegovini, čiji su projekti namijenjeni za pomoć osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom
• Učesnik konkursa može prijaviti samo jedan projekt u jednoj od definiranih pet kategorija
• Učesnik konkursa može prijaviti samo onaj projekat čija je realizacija planirana u periodu od 01.11.2015. do 31.10.2016. godine
• Učesnici konkursa sami snose troškove prijave na isti
• Između učenika konkursa s jedne strane, te Raiffeisen banke i/ili njenih zaposlenika s druge strane, ne smije biti bilo kakvih sukoba interesa (npr. rodbinske veze)


Način prijave projekata


Prijavu je potrebno elektronski popuniti, isprintati i zajedno sa pratećom dokumentacijom poslati putem pošte na sljedeću adresu:
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Marketing i odnosi s javnošću
Zmaja od Bosne bb (Zgrada „A")
71000 Sarajevo
sa naznakom "Konkurs za dodjelu sponzorstva/donacija – BANKA VAŠIH IDEJA 2015"
Kompletiranu dokumentaciju za prijavu na Konkurs moguće je dostaviti/predati i na Protokol Banke na istoj adresi.
Prateću dokumentaciju koju je neophodno priložiti uz Prijavu čini:
1. Opis projekta sa navedenim planovima, ciljevima, očekivanjima, načinom evaluacije itd., ne duži od 5 stranica A4 formata tipkanog teksta u fontu Times New Roman, veličine slova 11 ili 12
2. Finansijski plan projekta (prihodi, rashodi, plan izvora finansiranja)
3. Kopija rješenja o registraciji udruženja/organizacije nositelja projekta – i to sa posljednjim statusnim izmjenama
4. Kopija lične karte odgovornog lica udruženja/organizacije nositelja projekta
5. Financijski izvještaj (bilans stanja i bilans uspjeha) o poslovanju udruženja/organizacije nositelja projekta u 2014. godini
6. Biografije voditelja projekta i odgovornog lica udruženja/organizacije nositelja projekta
7. Instrukcija za uplatu sredstava samo u slučaju da je nositelj projekta javna ustanova koja posluje trezorski; instrukcija treba sačinjavati sljedeće podatke: broj transakcijskog (trezorskog) računa, ime banke kod koje se isti vodi, vrstu prihoda, šifru općine i broj budžetske organizacije
8. Podnošenje prijave na Konkurs podrazumijeva predaju kompletirane dokumentacije na poštu ili direktno u prostorije Banke do definiranog vremenskog roka
9. Dostavljena dokumentacija za prijavu na Konkurs se ne vraća učesniku Konkursa bez obzira na ishod prijavljenog projekta


VAŽNO!


Na Konkursu se neće razmatrati prijave fizičkih lica, prijave projekata koji se ne odnose na definirana područja i kategorije korisnika, prijave koje se podnesu nakon definiranog vremenskog roka, kao i prijave koje ne budu sadržavale kompletiranu definiranu dokumentaciju.


Način odabira projekata


• Odluku o dodjeli sponzorstava/donacija donositi će posebna peteročlana komisija koju imenuje Raiffeisen banka
• Za projekte koji budu odabrani u uži izbor potrebno je, nakon poziva Banke, u roku od 7 (sedam) dana dostaviti uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, ne starija od 30 dana, za:
1. odgovornu osobu udruženja/organizacije nositelja projekta i
2. voditelja projekta.
U suprotnom, projekti se neće dalje razmatrati.
Raiffeisen banka zadržava pravo dodijeliti sponzorstvo/donaciju učesniku Konkursa u djelimično zatraženom iznosu


Objava rezultata


• Rezultati Konkursa objavljuju se najranije 70 (sedamdeset) dana od dana zatvaranja Konkursa i to u dnevnim novinama Dnevni avaz, Dnevni list i Euroblic, te na web stranici banke www.raiffeisenbank.ba
• Odobreno sponzorstvo/donacija i uplata sredstava dalje se realiziraju u skladu sa procedurama Raiffeisen banke o čemu se svaki dobitnik sponzorstva/donacije naknadno blagovremeno informira
• Dobitnici sponzorstva/donacije dužni su, na zahtjev Raiffeisen banke, u bilo kojem trenutku, dostaviti pisani izvještaj i dokaze o realizaciji projekta za koji je Banka sredstva odobrila i uplatila.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija