Javni oglas za dodjelu donacija „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

08 Jul 2016
2224 times

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama poduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH", broj:13/03), člana 36. stav (1) točke 22. i 23. Statuta „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, broj: S.D.-1.3-7572/09 od 16.06.2009. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, broj: S.D.-1.2-4018-2/13 od 02.04.2013. godine i člana 24. Pravilnika za dodjelu donacija u „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, broj: N.O.2.3-19372/14 od 28.08.2014. godine, Komisija za donacije Uprave Društva o b j a v l j u j e:

J A V N I O G L A S 

ZA DODJELU DONACIJA „JP BH POŠTA" d.o.o. SARAJEVO
U 2016. GODINI

I Predmet oglasa 

Predmet Javnog oglasa je dodjela donacija koje u 2016. godini dodjeljuje „JP BH POŠTA" d.o.o.Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:

SPORTA,
KULTURE,
SOCIJALNE POMOĆI,
HUMANITARNE SVRHE.
Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima - novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika–primaoca donacije.

II Pravo sudjelovanja za dodjelu donacija

Pravo sudjelovanja za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove definirane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Pošti.

Pravna lica koja, u godini za koju se dijele donacije nisu pravdali utrošak sredstava, po osnovu dobivene donacije, za projekte odobrene u prethodnoj godini, nemaju pravo učešća u postupku dodjele donacija u toj kalendarskoj godini.

III Uvjeti za dodjelu donacija

Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu suradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava slijedeće uslove:

da je registrirano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine,
da dostavi popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacije,
da dostavi svu traženu / potrebnu dokumentaciju navedenu u tački „V Zahtjev za dodjelu donacija" ovoga Javnog oglasa.
Prijava / aplikacija na Javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:

a) Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;
b) Korisnik djelimično ili u cijelosti netačno popuni Prijavu za Javni oglas;
c) Program ili projekt ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude završen.

IV Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vršit će se na osnovu kriterija definiranih Pravilnikom za dodjelu donacija u „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo.

V Zahtjev za dodjelu donacija

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: „Prijava za dodjelu donacija", koji je objavljen na web portalu Društva (http://www.posta.ba/) ili se može podići na protokolu u sjedištu Društva, ili protokolima regionalnih Centara pošta, uz koji se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija:

/ Popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacija;
/ Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji/osnivanju podnosioca, izdano od strane ovlaštenog organa, iz kojeg se može utvrditi status podnosioca prijave (lica ovlaštena za zastupanje, djelatnost Korisnika i dr.);
/ Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;
/ Prijedlog programa / projekta / aktivnosti / manifestacije koja se kandidira za dodjelu donacije sa specifikacijom troškova;
/ Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili potvrdu poslovne banke o otvaranju transakcijskog računa;
/ Izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini od strane Društva, samo za pravna lica koja su u prethodnoj godini dobili donaciju;
/ Izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, osim u slučajevima da je pravno lice osnovano u prethodnoj godini;


Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

VI Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: „JP BH POŠTA" d.o.o. SARAJEVO, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, s naznakom:

„Prijava na Javni oglas za dodjelu donacija u 2016. godini" – NE OTVARATI - .

U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa i uz uredno popunjenu Prijavu za dodjelu donacija.

Javni oglas ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana objavljivanja u pisanim medijima i sve prijave, koje budu upućene nakon isteka roka, neće biti uzete u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VII Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom o dodjeli donacija Društva, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija, bit će pismeno obaviješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacija.

Konačan spisak dobitnika donacija, kao i dodijeljeni iznos, Društvo će prije zaključivanja ugovora objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

GENERALNI DIREKTOR

mr.sci. Mirsad Mujić s.r.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija