Sastanak sa predstavnicima GIZ-a i Razvojne agencije Banja Luka

28 Apr 2015
1907 times

U prostorijama Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic 27.04.2015. godine (ponedjeljak) održan je sastanak sa predstavnicima GIZ-a (gospođa Selma Karavdić-Gaab) i Razvojne agencije Banjaluka (gospođa Jelena Prohaska).

Sastanak je uključivao praktičan rad na samoprocjeni Small Business Act indikatora primjenjivih na lokalnom nivou. Predstavnici Agencije su izvršili samoprocjenjivanje pod slijedećih 8 ključnih kriterija sa podkriterijima.

Ključni kriteriji po kojima se vršilo ocjenjivanje su:

1.Stvoriti okruženje u kom će preduzetnici i porodične firme moći napredovati i u kom će preduzetništvo biti nagrađeno
2.Uvođenje pravila prema principu „Misli prvo na male"
3.Razvoj javne uprave koja odgovara potrebama MSP
4.Prilagođavanje instrumenata javnih politika potrebama MSP
5.Olakšati pristup MSP-a finansijama i razvijati pravno i ekonomsko okruženje koje podržava blagovremeno plaćanje u komercijalnim transakcijama
6.Podsticaje poboljšanja vještina i svih oblika inovacija
7.Omogućiti MSP-u da ekološke promjene pretvore u mogućnosti
8.Podsticanje i pružanje podrške MSP-u da unaprijede poslovanje na tržištima u razvoju

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija