Print this page

Uspješno realizovan projekat pošumljavanja na lokalitetu „Borašnica – Rakov Laz“

07 Jun 2016
1326 times

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic je u saradnji sa Šumarstvom "PRENJ" d.d. Konjic realizovala projekat "Sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu Borašnica - Rakov Laz" kod Konjica.

Projekat je sufinansiran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša HNK-a preko Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda radi sufinansiranja programa, projekata u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanje kvaliteta zraka i zaštite ozonskog omotača, energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Realizacijom ovog projekta zasađeno je 2.000 komada sadnica javora i 2.000 komada sadnica jasena, obnovljeni su potpuno izgorjeli kompleksi šuma, izgrađena je mreža primarnih i sekundarnih šumskih komunikacija koja će služiti kao protupožarni putevi za gašenje eventualnih budućih požara na ovom području.

Krajnji rezultat ovog projekta je smanjenje erozije i odronjavanje tla, smanjenje zagađenosti zraka, obnova biodiverziteta, a samim tim povratak narušene ekološke ravnoteže.