Print this page

NAJZNAČAJNIJI REZLUTATI RADA AGENCIJE „PRVI KORAK“ D.O.O. U PERIODU 2013-2016. GODINE

05 Dec 2016
989 times

Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" Konjic je zvanično počela sa radom u augustu 2013. godine, a od samog početka rada prioritetni zadaci Agencije su usmjereni na zapošljavanje, saradnju sa privrednim sektorom, učešće u implementaciji postojeće strategije razvoja u saradnji sa Općinom Konjic i uspostavljanje što čvršćih veza sa međunarodnim organizacijama i domaćim institucijama (Kanton i Federacija).

Rukovodeći se postavljenim ciljevima od samog početka rada Agencija je pripremila Lokalni akcioni plan zapošljavanja za period 2015-2018. godina i isti je usvojen na Općinskom vijeću 2015. godine. Ovom Odlukom su planirana sredstva u iznosu od 132.000,00 KM godišnje za realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja.

U 2014. godini nakon niza sastanaka sa svim sektorima privrede na području općine Konjic registrovano je Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic sa sjedištem u prostorijama Agencije.

Na osnovu provedenih anketa u u svim privrednim subjektima općine Konjic utvrđene su potrebe privrede za određenim kadrovskim profilima koji nisu evidentirani na Birou za zapošljavanje Konjic. Na osnovu iskazanih potreba uspostavljena je saradnja sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i USAID Sida-GOLD projektom nakon čega su uslijedile značajne aktivnosti na realizaciji projekata obuke i prekvalifikacije nezaposlenih osoba.

Kao rezultat ovih aktivnosti u periodu 2014.-2015. godina realizovana su dva projekta Obuke i prekvalifikacije radne snage za zanimanje hemijski tehničar i galvanizer u preduzeću SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic putem kojih se zaposlilo 75 osoba, dok je ukupno obučeno 90 osoba.

Sa ovom praksom se nastavilo i u 2016. godini te su u saradnji sa USAID-Sida (GOLD) projektom, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Općinom Konjic, Vladom HNK, sa privrednim subjektima sa područja općine Konjic realizovana slijedeća tri projekta:

SURTEC-EUROSJAJ d.o.o.- Uslijed višemilionske investicije u proizvodni pogon tople cinkaone, preduzeće SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic je iskazalo potrebu za zapošljavanjem radnika sa specifičnim znanjima i vještinama u ovoj oblasti, što je rezultiralo obukom koju je pohađalo 70 kandidata.
Novi pogon sada upošljava 50 novih radnika koji su uspješno završili obuku, i ovim je preduzeće SurTec-Eurosjaj d.o.o. zaokružilo spektar usluga koje pružaju te su osposobljeni za pružanje usluga i najzahtjevnijim kupcima sa širokom paletom zahtjeva, a sve na jednom mjestu.
KRISTAL KOMERCd.o.o.- Uslijed povećanja učešća na tržištu preduzeće je iskazalo potrebu za proširenjem proizvodnih kapaciteta i zapošljavanjem nove radne snage. U skladu s tim, preduzeće je investiralo u kupovinu nove proizvodne hale na lokalitetu industrijske zone "Šipad".
Sukladno tome, iskazana je potreba za prekvalifikacijom radne snage za zanimanje stolar za PVC stolariju, bravar i staklar. Projektom je izvršena obuka i prekvalifikacija 36 kandidata, od čega je njih 25 zaposleno u ovom preduzeću.
RUKOTVORINE d.o.o.- Projektom se nastojao proširiti proizvodni prostor i uraditi muzej koji će biti posvećen tehnici i historiji drvorezbarstva u Konjicu.
Uslijed potrebe za proširenjem svog proizvodnog kapaciteta iskazali su potrebu za prekvalifikacijom radne snage za ručnu i mašinsku obradu drveta. Provedbom ovog projekta 16 kandidata je steklo navedena znanja i vještine, dok je 15 njih zaposleno.

Realizacijom ovih projekata u 2016. godini zaposleno je ukupno 90 nezaposlenih osoba sa Zavoda za zapošljavanje Općine Konjic, te je u okviru tih projekata Agencija kao vodeći aplikant pripremila potrebne aplikacije te se angažovala na potpisivanju sporazuma sa USAID-Sida (GOLD) Projektom, FZZZ, Općinom Konjic i privrednicima, za finansijsko učešće u realizaciji projekata zapošljavanja kroz obuku i prekvalifikaciju.

Nakon perioda obuke i prekvalifikacije, a na osnovu potpisanog sporazuma, obuku je u gore navedenim preduzećima pohađalo ukupno 122 osobe, a od toga je primljeno u stalni radni odnos 90 osoba.

Na osnovu svih ovih aktivnosti u periodu od 2014-2016. godina ukupno je zaposleno 165 nezaposlenih osoba sa Biroa za zapošljavanje općine Konjic.
S obzirom da se ova praksa pokazala kao veoma efikasna i zahvaljujući tome postignuti su značajni rezultati u zapošljavanju planirano je da se i u narednom periodu nastavi sa istom praksom.

- Jedan od projekat koji će krenuti početkom 2017. godine je i potpisani ugovor između Općine Konjic i USAID/PPMG-a za finansiranje zapošljavanja marginaliziranih grupa žena, a projekat bi trebalo da implementira Agencija. Ovim projektom se kreira poduzetnički fond u iznosu od 90.000,00 KM.

-Agencija je također aplicirala na javni poziv Međunarodne organizacije rada (Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH) uz partnerstvo sa FZZZ Sarajevo, Općinom Konjic, Srednjom školom Konjic, Udruženjem privrednika (u projektu bi trebalo da uzmu učešće 8 preduzeća), a sve u cilju daljeg zapošljavanja u narednom periodu. Ovim projektom se planira zaposliti oko 80 osoba.

Pored gore navedenog Agencija je kroz uspostavljene kontakte sa domaćim institucijama aplicirala na sve javne pozive od interesa za općinu Konjic, privredu općine Konjic i u prethodnom periodu je realizovala određeni broj projekata i to:

-Sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu Kiser kod Konjica

Projekat je finansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša HNK-a, a implementiran je u saradnji sa preduzećem Šumarstvo Prenj d.d. Konjic .Projektom je nabavljeno i posađeno 2.000 komada sadnica crnog bora i 4.000 komada sadnica smrče.

- Projekat pošumljavanja na lokalitetu „Borašnica – Rakov Laz"

Projekat je sufinansiran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša HNK-a preko Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda radi sufinansiranja programa, projekata u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanje kvaliteta zraka i zaštite ozonskog omotača, energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Realizacijom ovog projekta zasađeno je 2.000 komada sadnica javora i 2.000 komada sadnica jasena, obnovljeni su potpuno izgorjeli kompleksi šuma, izgrađena je mreža primarnih i sekundarnih šumskih komunikacija koja će služiti kao protupožarni putevi za gašenje eventualnih budućih požara na ovom području.

-Nabavka postrojenja za eko turbo termički tretman kompozitnog otpada

Agencija je u saradnji sa Općinom Konjic aplicirala na Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma <tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-  akcioni plan strategije okoliša za 2016> za nabavku postrojenja za eko turbo termički tretman kompozitnog otpada. Na osnovu rezultata Javnog poziva Općina Konjic je dobila sredstva u iznosu 138.000 KM za realizaciju ovog projekta.

-Također, Agencija je u ime Općine aplicirala na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa dva projekta i to:

- Proširenje sistema javne rasvjete sa Led svjetiljkama II faza i
- Izgradnja kanalizacionog sistema općine Konjic- centralni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda- II faza

Nakon implementacije svih gore navedenih projekata od strane Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. postignuti su značajni finansijski efekti koji su omogućili realizaciju istih, te je na osnovu toga za općinu Konjic obezbjeđena značajna novčana sredstva uz učešće slijedećih subjekata, i to: