Print this page

Copy of Javni poziv za partnerske jedinice lokalne samouprave, razvojne agencije i lokalne akcione grupe za dostavljanje projektnih prijedloga iz oblasti međuopćinske saradnje

10 Apr 2015
269 times

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) objavljuje javni poziv za partnerske jedinice lokalne samouprave, razvojne agencije i lokalne akcione grupe za dostavljanje projektnih prijedloga iz oblasti međuopštinske saradnje, u skladu sa dole priloženim smjernicama. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 16.02.2015. godine do 15.00 sati na adresu: Zgrada UN-a, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo.

ILDP je zajednička inicijativa Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS i oba saveza općina/opština i gradova. Projekat radi na jačanju sistema strateškog planiranja na lokalnom nivou u BiH putem:
jačanja vertikalne integracije strateških dokumenata na lokalnom nivou u strateške i finansijske planske okvire viših nivoa vlasti;
podrške kritičnoj masi jedinica lokalne samouprave u primjeni harmonizovanog pristupa planiranju i upravljanju razvojem u saradnji sa njihovim zajednicama;
podrške kantonima u unapređenju strateškog planiranja i jačanju kapaciteta za implementaciju strategija razvoja.

Više informacija o specifičnim zahtijevima i kriterijima Javnog poziva, kao i cjelokupan aplikacioni paket, možete vidjeti na stranici www.ba.undp.org.